Mun oma aarrekansio - Digitaalinen portfolio varhaiskasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden arviointivälineenä

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Najat Ouakrim-Soivio - Puhuja

Päivi Kristiina Kumpulainen - Puhuja

Kolmessa kunnassa on kehitetty vuosina 2016-2017 digitaalisen portfolion malli varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kasvun kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen myös vanhemmat saavat tunnukset. Portfolion sisältöä hyödynnetään osana lapsen esiopetussuunnitelmaa, mutta sen avulla lapsen on myös mahdollista reflektoida ja arvioida omaa kasvuaan ja kehitystään osana omaa oppimistaan.
Tässä esityksessä raportoitava tutkimus tarkastelee, miten esiopetussuunnitelmassa lapsen oppimiselle asetettuja tavoitteita dokumentoidaan ja arvioidaan, osana formatiivista eli oppimista tukevaa arviointia, digitaalisen portfolion keinoin. Tutkimuksessa vastataan kahteen pääkysymykseen, jotka ovat:
1) miten esiopetussuunnitelmassa määriteltyjä lapsen oppimisen tavoitteita dokumentoidaan digitaalisen portfolion avulla ja
2) kohdistuuko digitaalisan portfolion avulla tehty arviointi lasten tuotoksiin (produktioon) vai oppimiseen (prosessiin) ?
Tutkimusaineisto koostuu kolmessa eri kunnassa toimivien kuuden päiväkotiryhmän 71 digitaalisesta portfoliosta, joita on analysoitu sekä määrällisesti että laadullisesti. Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että kehitetty digitaalisen portfolion malli antaa varhaiskasvattajille mahdollisuuden dokumentoida esiopetussuunnitelmassa määriteltyjä oppimiselle asetettuja tavoitteita samalla, kun lapsi itse osallistuu dokumentointiin osana omaa oppimisprosessiaan. Ensitulosten valossa näyttää myös siltä, että digitaalisuus luo yhteisen ympäristön vanhempien, lasten ja esiopetushenkilön vuorovaikutukselle ja tiedon vaihdolle, jossa mahdollistuu lapsen oppimisen autenttinen arviointi. Esityksen lopussa pohditaan erityisesti sitä, miten digitaalisen portfolion mallia tulisi kehittää jatkossa niin, että portfolioarviointi tekisi näkyväksi erityisesti lapsen oppimisprosessia lapsen toiminnan ja tuotosten dokumentoinnin rinnalla.

30 marraskuuta 2017

ID: 94480214