Mari Wiklund

Henkilö

  Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet - ranskalainen filologia, ranskan kieli, prosodia, fonetiikka, keskustelunanalyysi, ei-kielellinen viestintä, Aspergerin oireyhtymä, autismi, suomen kieli, intonaatio, kirjoitustulkkaus, korjausaloitteet, ymmärrysongelmat, välimerkit, kääntäminen, kuvailutulkkaus, koodinvaihdot, korjaukset, sanahaut, ulkosuomalaiset, asiointitulkkaus, katse, silmänliikkeet, kontekstualisointi

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUKSEN KUVAUS:

Vuonna 2009 alkanut post doc -hankkeeni kohdistuu Aspergerin oireyhtymästä (AS) kärsivien nuorten puheen prosodiaan ja ei-kielelliseen viestintään. Tarkemmin sanottuna tarkoitukseni on selvittää: 1) Missä määrin neurotyypilliset henkilöt pitävät AS-henkilöiden puheessa esiintyviä prosodisia piirteitä huomiota herättävinä? 2) Missä määrin kyseisten parametrien numeeriset arvot eroavat neurotyypillisten henkilöiden vastaavista arvoista? 3) Missä määrin nämä piirteet ovat puhujan äidinkielestä riippuvaisia? 4) Mitkä ei-kielelliset erityispiirteet ovat luonteenomaisia AS-henkilöille, sekä missä määrin nämä piirteet ovat kieli- ja kulttuurispesifejä? 5) Mikä rooli prosodisilla ja ei-kielellisillä piirteillä on AS-henkilöiden ymmärrysongelmatilanteissä? Metodologisesti tutkimus nojautuu keskustelunanalyysiin sekä instrumentaaliseen ja kokeelliseen fonetiikkaan. Hanketta ovat aiemmin rahoittaneet Koneen Säätiö ja Emil Aaltosen Säätiö. Tällä hetkellä työstän hanketta yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Vuosina 2011-2012 työskentelin vuosina tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisesssä ”Kirjoitustulkkaus: prosessi, ymmärrettävyys ja teknologia” -tutkimusprojektissa. Nimensä mukaisesti hanke kohdistui kuulovammaisille suunnatun kirjoitustulkkauksen tutkimukseen. Hankkeessa analysoitiin kirjoitustulkkausprosessia ja tulkkeen ymmärrettävyyttä sekä pyrittiin kehittämään uutta teknologiaa kirjoitustulkkien käyttöön. Oma osuuteni hankkeessa kohdistui pääasiassa tekstin ja puheen väliseen suhteeseen. Tarkemmin sanottuna tutkin sitä, kuinka puheen prosodiset piirteet näkyvät tekstitulkkeessa. Lisäksi tutkin yhdessä kollegojeni kanssa silmänliikkeiden ja tekstin kielellisen prosessoinnin välistä suhdetta. Vaikka hanke on jo virallisesti päättynyt, tutkimukset jatkuvat edelleen.

Olen Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella toimivan CoCoLac-tutkimusyhteisön jäsen. CoCoLac-lyhenne tulee sanoista Comparing and contrasting languages and cultures. Yhteisöön kuuluu noin 40 ranskalaisen, italialaisen, espanjalaisen ja germaanisen filologian oppiaineiden piirissä työskentelevää tutkijaa, joiden tutkimusalat liittyvät tavalla tai toisella sanastontutkimukseen, kontrastiiviseen syntaksiin, teksti- ja diskurssityyppeihin tai kielten ja kulttuurien pragmaattiseen tarkasteluun.

Väitöskirjatutkimukseni (2009) kohdistui puheen kontekstualisointiin prosodisin keinoin tunnettujen ranskalaisten filosofien radiodiskurssissa. Toisin sanottuna tutkin sitä, kuinka tunnusmerkilliset prosodiset piirteet toimivat argumentoinnin apuvälineinä ja vastaanottajan tulkintaprosessia ohjailevina keinoina. Metodologisesti tutkimukseni nojautui keskustelunanalyysiin ja instrumentaaliseen fonetiikkaan. Jatko-opintoaikoinani tutkin väitöskirjaprojektini ohella mm. epäröinnin ilmenemistä puheessa sekä välimerkkien käyttöä internetin chat-keskusteluissa. 

Lisäksi olen tutkinut hieman mm. finiittiverbittömien virkkeiden kääntämistä ranskasta suomeksi Jean-Paul Sartren näytelmäteoksissa sekä prosodisten piirteiden suhdetta välimerkkeihin ja lauserakenteisiin Albert Camus'n Sivullisessa.  Minulla on myös ollut käynnissä jo jonkin aikaa ranskalaisen kollegani kanssa pienimuotoinen yhteistyöhanke, joka kohdistuu vuorovaikutukseen ranskankielisissä TV-ohjelmissa ja luokkahuonetilanteissa. Tarkemmin sanottuna tutkimus kohdistuu puhuttelusanan prosodiseen merkitsemiseen puheenvuoroa jaettaessa institutionaalisissa tilanteissa. Hieman olen ehtinyt aloitella myös pientä harrastusluonteista tutkimusta, joka käsittelee itsekorjauksia ja koodinvaihtoja ulkosuomalaisten puheessa.

 

OPETUKSEN KUVAUS:

Lukuvuosina 2011-2012 ja 2012-2013 tutkijatohtorin opetusvelvollisuuteeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarjan pitäminen sekä romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin koordinointi (kurssin nimi muutettiin lukuvuonna 2012-2013 muotoon 'Metodikurssi tutkielman laatijoille').

Olin vastuussa fonetiikan tiedekuntatenteistä kevätlukukauden 2009 alusta kevätlukukauden 2013 loppuun asti.

Lukuvuonna 2010-2011 opetukseeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarja sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi. Lisäksi koordinoin romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin ja toimin sijaisena 'Tekstinymmärtäminen I' -kurssilla neljän viikon ajan.

Lukuvuonna 2009-2010 hoidin ranskan kielen yliopistonlehtorin sijaisuutta. Silloin opetukseeni kuuluivat perusopintojen 'Kielioppi'-kurssi ja 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentokurssi, aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' ja 'Ranskalainen kielitiede' -kurssit sekä syventävien opintojen 'Tieteellinen kirjoittaminen' -kurssi. Lisäksi toimin perusopintojen vastuuopettajana, yhtenä uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaajana sekä kesän 2010 valintakokeen koordinaattorina.

Lukuvuosina 2007-2008 ja 2008-2009 toimin tuntiopettajana. Opetukseeni kuuluvat perusopintojen 'Fonetiikan alkeet' -kurssi (lv 2008-2009), HOPS-ohjaus (lv 2008-2009) sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi (lv 2007-2008 ja 2008-2009).

Olen suorittanut aineenopettajan koulutuksen (2003), 'Yliopistopedagogiikan perusteet' -opintojakson (10 op, 2009) sekä yliopistopedagogiikan perusopintojen II osaan kuuluvan 'Oppimisen arviointi ja laatu' -kurssin (5 op, 2012). Olen myös työskennellyt yhden lukukauden luokanopettajana (Kyrölän koulu, Järvenpää, 2004).

Sulje
Lisätietoja affiliaatiostaNykykielten laitos

Valikoidut julkaisut

 1. Ranskan ääntämisopas

  Wiklund, M. 24 syyskuuta 2015 1 toim. Helsinki: Finn Lectura. 147 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosD5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

 2. Gaze behavior of pre-adolescent children afflicted with Asperger Syndrome

  Wiklund, M. 2012 julkaisussa : Communication & Medicine. 9, 2, s. 173–186 13 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 3. Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa

  Wiklund, M. 2013 julkaisussa : Puhe ja Kieli. 2013, 3, s. 107-130 23 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 4. Syntactic and prosodic forms of first names in institutional interaction involving multiple participants

  Wiklund, M. & Voilmy, D. 2013 julkaisussa : Discours. 2013, 13, 34 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 5. The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data

  Wiklund, M. 2014 julkaisussa : Text & Talk. 34, 4, s. 491–520 30 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 6. Subordination and the prosodic marking of punctuation in "L’étranger" by Albert Camus

  Wiklund, M. syyskuuta 2014 Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives. Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (toim.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vuosikerta 249, s. 203-221 19 Sivumäärä (Pragmatics & Beyond New Series; painos 249)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 7. La transmission des effets stylistiques des phrases sans verbe fini dans les traductions finnoises: L’exemple des pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre

  Wiklund, M. joulukuuta 2014 julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 27, s. 95-125 31 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 8. La perception de la ponctuation de « L’étranger » d'Albert Camus à travers la prosodie de son auteur

  Wiklund, M. maaliskuuta 2015 julkaisussa : Information grammaticale. mars 2015, 145, s. 45-52 8 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 9. Interactional Challenges in Conversations with Autistic Preadolescents: The Role of Prosody and Nonverbal Communication in Other-Initiated Repairs

  Wiklund, M. maaliskuuta 2016 julkaisussa : Journal of Pragmatics. 94, s. 76–97 22 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 10. The Reading Process of Dynamic Text – A Linguistic Approach to an Eye Movement Study

  Wiklund, S. M-A., Sharmin, S. & Tiittula, L. joulukuuta 2016 julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 29, s. 119-146 28 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Näytä kaikki (53) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen

  Wiklund, M. (Esitarkastaja)
  kesäkuuta 2015

  Aktiviteetti: TutkimusVäitöskirjan esitarkastaja

 2. COMET 2015 - 13th Annual Communications, Medicine, and Ethics Conference

  Wiklund, M. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  25 kesäkuuta 201527 kesäkuuta 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 3. COLLeGIUM : Studies across disciplines in the humanities and social sciences (Lehti)

  Wiklund, M. (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
  syyskuuta 2015 → …

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarviointi ja toimituksellinen työTiedelehden toimittaja

 4. ALAPP 2015 – 5th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice

  Wiklund, M. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  5 marraskuuta 20157 marraskuuta 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 5. AFinLAn syyssymposium 2015: Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa

  Wiklund, M. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  13 marraskuuta 201514 marraskuuta 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 6. XLIII Kielitieteen päivät: Kielen ulottuvuuksia - kielitieteen kurkotteluja

  Wiklund, M. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  25 toukokuuta 201627 toukokuuta 2016

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 7. Vastapaino (Kustantaja)

  Wiklund, M. (Arvioitsija (reviewer))
  kesäkuuta 2016

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarviointi ja toimituksellinen työKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 8. Langnetin "Puhutun kielen tutkimus" -teemaverkoston vetäjätiimin jäsen (Ulkoinen yksikkö)

  Wiklund, M. (Asiantuntijajäsen)
  2016 → …

  Aktiviteetti: JäsenyysJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 9. Uusfilologisen yhdistyksen (UFY) toiminnantarkastaja (Ulkoinen yksikkö)

  Wiklund, M. (Jäsen)
  helmikuuta 2015 → …

  Aktiviteetti: JäsenyysJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

 10. XVI Keskusteluntutkimuksen päivät

  Wiklund, M. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  16 helmikuuta 201717 helmikuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 11. "Aineistot ja metodit" -teemaseminaari

  Wiklund, M. (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  24 huhtikuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 12. Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokous: "Puheen prosodian ja kirjoitetun kielen suhteesta"

  Wiklund, M. (Puhuja)
  27 huhtikuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys

 13. SKY Journal of Linguistics (Lehti)

  Wiklund, M. (Arvioitsija (reviewer))
  toukokuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarviointi ja toimituksellinen työKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 14. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (Lehti)

  Wiklund, M. (Arvioitsija (reviewer))
  27 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarviointi ja toimituksellinen työKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 15. Väitöskirjan arviointilautakunnan jäsen

  Wiklund, M. (Jäsenyys seurantaryhmässä)
  29 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: TutkimusVäitöskirjatyön seurantaryhmän jäsen

 16. Journal of Autism and Developmental Disorders (Lehti)

  Wiklund, M. (Arvioitsija (reviewer))
  30 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarviointi ja toimituksellinen työKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 17. 17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

  Wiklund, M. (Posteriesitys), Vainio, M. T. (Posteriesitys)
  9 heinäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Näytä kaikki (139) »

Valikoidut projektit

 1. Koodinvaihtojen prosodiaa ulkosuomalaisten puheessa

  Wiklund, M. & Kurhila, S.

  09/10/2011 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 2. Kuvailutulkkauksen prosodiaa

  Wiklund, M. & Hirvonen, M.

  18/02/2016 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 3. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto (AFinLA ry)

  Wiklund, M., Lintunen, P., Nieminen, T. & Ullakonoja, R.

  27/05/2014 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti

 4. Puhutun kielen tutkimus -teemaverkosto (Langnet)

  Wiklund, M., Aarikka, L., Rantapää, M., Lindholm, C., Pekkala, S., Mononen, K. & Raitaniemi, M.

  01/09/2016 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 5. Suomalainen ja ranskalainen kohteliaisuus

  Isosävi, J., Holttinen, T., Lappalainen, H. & Wiklund, M.

  Koneen säätiö

  01/01/201731/12/2019

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

Näytä kaikki (15) »

ID: 81754