Mari Wiklund

Henkilö

  Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet - ranskalainen filologia, ranskan kieli, prosodia, fonetiikka, keskustelunanalyysi, ei-kielellinen viestintä, Aspergerin oireyhtymä, autismi, suomen kieli, intonaatio, kirjoitustulkkaus, korjausaloitteet, ymmärrysongelmat, välimerkit, kääntäminen, kuvailutulkkaus, koodinvaihdot, korjaukset, sanahaut, ulkosuomalaiset, asiointitulkkaus, katse, silmänliikkeet, kontekstualisointi

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUKSEN KUVAUS:

Vuonna 2009 alkanut tutkimushankkeeni kohdistuu lievästi autististen varhaisnuorten puheen prosodiaan ja ei-kielelliseen viestintään. Tarkemmin sanottuna tarkoitukseni on selvittää: 1) Missä määrin neurotyypilliset henkilöt pitävät autististen henkilöiden puheessa esiintyviä prosodisia piirteitä huomiota herättävinä? 2) Missä määrin kyseisten parametrien numeeriset arvot eroavat neurotyypillisten henkilöiden vastaavista arvoista? 3) Missä määrin nämä piirteet ovat puhujan äidinkielestä riippuvaisia? 4) Mitkä ei-kielelliset erityispiirteet ovat luonteenomaisia AS-henkilöille, sekä missä määrin nämä piirteet ovat kieli- ja kulttuurispesifejä? 5) Mikä rooli prosodisilla ja ei-kielellisillä piirteillä on autististen henkilöiden ymmärrysongelmatilanteissä? Metodologisesti tutkimus nojautuu keskustelunanalyysiin sekä instrumentaaliseen ja kokeelliseen fonetiikkaan. Hanketta ovat aiemmin rahoittaneet Koneen Säätiö ja Emil Aaltosen Säätiö. Tällä hetkellä työstän hanketta yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Vuosina 2011-2012 työskentelin vuosina tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisesssä ”Kirjoitustulkkaus: prosessi, ymmärrettävyys ja teknologia” -tutkimusprojektissa. Nimensä mukaisesti hanke kohdistui kuulovammaisille suunnatun kirjoitustulkkauksen tutkimukseen. Hankkeessa analysoitiin kirjoitustulkkausprosessia ja tulkkeen ymmärrettävyyttä sekä pyrittiin kehittämään uutta teknologiaa kirjoitustulkkien käyttöön. Oma osuuteni hankkeessa kohdistui pääasiassa tekstin ja puheen väliseen suhteeseen. Tarkemmin sanottuna tutkin sitä, kuinka puheen prosodiset piirteet näkyvät tekstitulkkeessa. Lisäksi tutkin yhdessä kollegojeni kanssa silmänliikkeiden ja tekstin kielellisen prosessoinnin välistä suhdetta. Vaikka hanke on jo virallisesti päättynyt, tutkimukset jatkuvat edelleen.

Olen Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella toimivan CoCoLac-tutkimusyhteisön jäsen. CoCoLac-lyhenne tulee sanoista Comparing and contrasting languages and cultures. Yhteisöön kuuluu noin 40 ranskalaisen, italialaisen, espanjalaisen ja germaanisen filologian oppiaineiden piirissä työskentelevää tutkijaa, joiden tutkimusalat liittyvät tavalla tai toisella sanastontutkimukseen, kontrastiiviseen syntaksiin, teksti- ja diskurssityyppeihin tai kielten ja kulttuurien pragmaattiseen tarkasteluun.

Väitöskirjatutkimukseni (2009) kohdistui puheen kontekstualisointiin prosodisin keinoin tunnettujen ranskalaisten filosofien radiodiskurssissa. Toisin sanottuna tutkin sitä, kuinka tunnusmerkilliset prosodiset piirteet toimivat argumentoinnin apuvälineinä ja vastaanottajan tulkintaprosessia ohjailevina keinoina. Metodologisesti tutkimukseni nojautui keskustelunanalyysiin ja instrumentaaliseen fonetiikkaan. Jatko-opintoaikoinani tutkin väitöskirjaprojektini ohella mm. epäröinnin ilmenemistä puheessa sekä välimerkkien käyttöä internetin chat-keskusteluissa. 

Lisäksi olen tutkinut hieman mm. finiittiverbittömien virkkeiden kääntämistä ranskasta suomeksi, prosodisten piirteiden suhdetta välimerkkeihin ja lauserakenteisiin,ymmärrysongelmatilanteita turvapaikkakuulusteluissa, erisnimien prosodisia muotoja institutionaalisessa keskustelussa, kuvailutulkkauksen prosodiaa sekä itsekorjauksia ja koodinvaihtoja ulkosuomalaisten puheessa.

 

OPETUKSEN KUVAUS:

Lukuvuosina 2011-2012 ja 2012-2013 tutkijatohtorin opetusvelvollisuuteeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarjan pitäminen sekä romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin koordinointi (kurssin nimi muutettiin lukuvuonna 2012-2013 muotoon 'Metodikurssi tutkielman laatijoille').

Olin vastuussa fonetiikan tiedekuntatenteistä kevätlukukauden 2009 alusta kevätlukukauden 2013 loppuun asti.

Lukuvuonna 2010-2011 opetukseeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarja sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi. Lisäksi koordinoin romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin ja toimin sijaisena 'Tekstinymmärtäminen I' -kurssilla neljän viikon ajan.

Lukuvuonna 2009-2010 hoidin ranskan kielen yliopistonlehtorin sijaisuutta. Silloin opetukseeni kuuluivat perusopintojen 'Kielioppi'-kurssi ja 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentokurssi, aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' ja 'Ranskalainen kielitiede' -kurssit sekä syventävien opintojen 'Tieteellinen kirjoittaminen' -kurssi. Lisäksi toimin perusopintojen vastuuopettajana, yhtenä uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaajana sekä kesän 2010 valintakokeen koordinaattorina.

Lukuvuosina 2007-2008 ja 2008-2009 toimin tuntiopettajana. Opetukseeni kuuluvat perusopintojen 'Fonetiikan alkeet' -kurssi (lv 2008-2009), HOPS-ohjaus (lv 2008-2009) sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi (lv 2007-2008 ja 2008-2009).

Olen suorittanut aineenopettajan koulutuksen (2003) sekä runsaasti yliopistopedagogiikan opintoja.

Sulje
Lisätietoja affiliaatiostaNykykielten laitos

Valikoidut julkaisut

 1. Ranskan ääntämisopas

  Wiklund, M., 24 syyskuuta 2015, 1 toim. Helsinki: Finn Lectura. 147 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

 2. Gaze behavior of pre-adolescent children afflicted with Asperger Syndrome

  Wiklund, M., 2012, julkaisussa : Communication & Medicine. 9, 2, s. 173–186 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 3. Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa

  Wiklund, M., 2013, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 2013, 3, s. 107-130 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 4. Syntactic and prosodic forms of first names in institutional interaction involving multiple participants

  Voilmy, D. & Wiklund, M., 2013, julkaisussa : Discours. 2013, 13, 34 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 5. The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data

  Wiklund, M., 2014, julkaisussa : Text & Talk. 34, 4, s. 491–520 30 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 6. Subordination and the prosodic marking of punctuation in "L’étranger" by Albert Camus

  Wiklund, M., syyskuuta 2014, Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives. Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (toim.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vuosikerta 249. s. 203-221 19 Sivumäärä (Pragmatics & Beyond New Series; painos 249).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 7. La transmission des effets stylistiques des phrases sans verbe fini dans les traductions finnoises: L’exemple des pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre

  Wiklund, M., joulukuuta 2014, julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 27, s. 95-125 31 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 8. La perception de la ponctuation de « L’étranger » d'Albert Camus à travers la prosodie de son auteur

  Wiklund, M., maaliskuuta 2015, julkaisussa : Information grammaticale. mars 2015, 145, s. 45-52 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 9. Interactional Challenges in Conversations with Autistic Preadolescents: The Role of Prosody and Nonverbal Communication in Other-Initiated Repairs

  Wiklund, M., maaliskuuta 2016, julkaisussa : Journal of Pragmatics. 94, s. 76–97 22 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 10. The Reading Process of Dynamic Text – A Linguistic Approach to an Eye Movement Study

  Sharmin, S., Wiklund, S. M-A. & Tiittula, L., joulukuuta 2016, julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 29, s. 119-146 28 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 11. Indicating Dependency between Spoken Sentences by Prosodic Means

  Wiklund, M., lokakuuta 2018, julkaisussa : Discours. 2018, 22, 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 12. Réparations conversationnelles dans un entretien d’asile interprété par téléphone

  Määttä, S. K. & Wiklund, S. M-A., 2019, julkaisussa : Langage et Société. 166, s. 161-183

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 13. Ymmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa

  Wiklund, M. & Stevanovic, M., 22 helmikuuta 2018, julkaisussa : Psykologia. 53 , 05-06, s. 421-439 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 14. Hyväksytty/In press

  Pitch-related features in the speech of Finnish- and French-speaking boys with autism in data coming from group therapy sessions

  Wiklund, S. M-A. & Vainio, M. T., 2019, (Hyväksytty/In press) Studies in Comparative Pragmatics. Härmä, J., Lenk, H., Sanromán Vilas, B. & Suomela-Härmä, E. (toim.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 15. Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa

  Wiklund, S. M-A., 2017, julkaisussa : Kasvatus. 48, 1, s. 52-56 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

 16. Ungrammatical utterances and disfluent speech as causes of comprehension problems in interactions of preadolescents with highly functioning autism

  Wiklund, S. M-A. & Laakso, M. S. M., maaliskuuta 2019, julkaisussa : Clinical Linguistics & Phonetics. 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Näytä kaikki (58) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen

  Mari Wiklund (Esitarkastaja)
  kesäkuuta 2015

  Aktiviteetti: TutkimustyypitVäitöskirjan esitarkastaja

 2. COLLeGIUM : Studies across disciplines in the humanities and social sciences (Lehti)

  Mari Wiklund (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
  syyskuuta 2015 → …

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitTiedelehden toimittaja

 3. Vastapaino (Kustantaja)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  kesäkuuta 2016

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 4. Langnetin "Puhutun kielen tutkimus" -teemaverkoston vetäjätiimin jäsen (Ulkoinen yksikkö)

  Mari Wiklund (Asiantuntijajäsen)
  2016 → …

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 5. Uusfilologisen yhdistyksen (UFY) toiminnantarkastaja (Ulkoinen yksikkö)

  Mari Wiklund (Jäsen)
  helmikuuta 2015 → …

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

 6. XVI Keskusteluntutkimuksen päivät

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  16 helmikuuta 201717 helmikuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 7. "Aineistot ja metodit" -teemaseminaari

  Mari Wiklund (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  24 huhtikuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 8. Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokous: "Puheen prosodian ja kirjoitetun kielen suhteesta"

  Mari Wiklund (Puhuja)
  27 huhtikuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 9. SKY Journal of Linguistics (Lehti)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  toukokuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 10. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (Lehti)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  27 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 11. Väitöskirjan arviointilautakunnan jäsen

  Mari Wiklund (Jäsenyys seurantaryhmässä)
  29 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: TutkimustyypitVäitöskirjatyön seurantaryhmän jäsen

 12. Journal of Autism and Developmental Disorders (Lehti)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  30 kesäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 13. 17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

  Mari Wiklund (Posteriesitys), Martti Tapani Vainio (Posteriesitys)
  9 heinäkuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 14. The XX Nordic Romanist Conference - ROM17

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä), Simo Kalervo Määttä (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  16 elokuuta 201718 elokuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitPublic Talks

 15. 11th Oxford Dysfluency Conference

  Mari Wiklund (Posteriesitys), Minna Laakso (Posteriesitys)
  21 syyskuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 16. Terveyspsykologian päivät

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  1 marraskuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 17. Väitöskirjan ohjaaja

  Mari Wiklund (Ohjaaja)
  2017 → …

  Aktiviteetti: TutkimustyypitVäitöskirjan ohjaaja tai sivuohjaaja

 18. Internal Committee for Academic Affairs (ICAA) of the Helsinki Collegium for Advanced Studies (Ulkoinen yksikkö)

  Mari Wiklund (Jäsen)
  tammikuuta 2018 → …

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

 19. WRITING VOICE AND SPEAKING TEXT

  Mari Wiklund (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  6 kesäkuuta 20188 kesäkuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 20. Atypical Interaction Conference

  Mari Wiklund (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  17 kesäkuuta 201919 kesäkuuta 2019

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 21. HCAS WINTER SCHOOL 2018

  Mari Wiklund (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  30 tammikuuta 20182 helmikuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 22. Comparative Approaches to Pragmatics

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä), Martti Tapani Vainio (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  22 maaliskuuta 201823 maaliskuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 23. Psykologia (Lehti)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  huhtikuuta 2018

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 24. Syntaxe et sémantique -lehden tieteellisen neuvoston jäsen

  Mari Wiklund (Osallistuja)
  2018 → …

  Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitMuu

 25. WRITING VOICE AND SPEAKING TEXT

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä), Maija Inkeri Hirvonen (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  7 kesäkuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 26. Uusfilologinen yhdistys ry (Kustantaja)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  kesäkuuta 2018

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

 27. Kasvatus (Lehti)

  Mari Wiklund (Arvioitsija (reviewer))
  maaliskuuta 2019

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Näytä kaikki (174) »

Valikoidut projektit

 1. Koodinvaihtojen prosodiaa ulkosuomalaisten puheessa

  Wiklund, M. & Kurhila, S.

  09/10/2011 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 2. Kuvailutulkkauksen prosodiaa

  Wiklund, M. & Hirvonen, M.

  18/02/2016 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 3. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto (AFinLA ry)

  Wiklund, M., Lintunen, P., Nieminen, T. & Ullakonoja, R.

  27/05/2014 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti

 4. Puhutun kielen tutkimus -teemaverkosto (Langnet)

  Wiklund, M., Aarikka, L., Rantapää, M., Lindholm, C., Pekkala, S., Mononen, K. & Raitaniemi, M.

  01/09/2016 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 5. Suomalainen ja ranskalainen kohteliaisuus

  Isosävi, J., Holttinen, T., Lappalainen, H. & Wiklund, M.

  Koneen säätiö

  01/01/201731/12/2019

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

 6. Suomenkielisten ranskan opiskelijoiden prosodiset ongelmakohdat

  Wiklund, M. & Riippa, A.

  01/10/2018 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti_Tutkimus

Näytä kaikki (16) »

ID: 81754